Algemene voorwaarden tekstbureau Succesteksten

download pdf

Definities en toelichting

Aanmaningsbrief = http://bit.ly/1tdKCjb
Volgt zodra er sprake is van wanbetaling (zie laatste definitie).
aansprakelijk, Hoofdelijk = Bestaat Opdrachtgever uit meerdere personen, dan wordt elke persoon afzonderlijk aangesproken voor de totale factuur.
Auteursrecht = Eigendom van teksten ligt bij de schrijver. Dit zonder zijn toestemming voor eigen doeleinden gebruiken, is een schending van dit wettelijk recht.
Betalingstermijn = De overeengekomen maximale tijdsperiode waarbinnen een factuur betaald moet zijn.
Briefing = Voldoende duidelijkheid op schrift over wat beide partijen van elkaar verwachten bij een opdracht.
gebruiksrecht, Eerste = Zolang de opdracht niet tot volle tevredenheid is afgewerkt en/of nog niet volledig betaald is, blijven alle rechten bij Opdrachtnemer.
incassokosten, Buitengerechtelijke = http://www.buitengerechtelijke-kosten.nl/
incassokosten, Gerechtelijke = http://bit.ly/1x8fq3T
Nacalculatie = Bijstelling van een tarief achteraf. Berekening werkelijke kosten nadat de diensten zijn verricht. Bedrag kan hoger maar ook lager uitvallen.
Opdracht = Overeengekomen aan Algemene voorwaarden gebonden tekstuele dienst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. De laatste werkt in opdracht voor Opdrachtgever maar is niet in loondienst bij hem zoals een werknemer. Voor een goed verloop van een opdracht is overleg prima, maar Opdrachtnemer hoeft geen instructies van Opdrachtgever op te volgen.
Opdrachtgever = Tekenbevoegde eigenaar dan wel eigenaren van een bedrijf.
Opdrachtnemer = Tekstbureau Succesteksten.
Oriënterend gesprek = Vrijblijvend kennismakingsgesprek en uit te vinden wat je voor elkaar kunt betekenen. Voor Opdrachtgever kunnen hieraan kosten verbonden zijn, zoals een volledige reiskostenvergoeding op basis van OV of auto.
Overeenkomst = Zie: art. 7:400 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-7/artikel400.
Wanbetaling = Als Opdrachtgever betaling volgens een voor overeengekomen opdracht binnen de betalingstermijn niet nakomt terwijl deze wel opeisbaar is.

Algemeen

1. De (Algemene) voorwaarden van Opdrachtnemer staan ter inzage en downloadable op zijn website, wat juridisch al een geldigverklaring is. Daarnaast voegt hij ze bij een opdrachtbevestiging of offerte (per e-mail) als bijlage toe. Een opdracht met de voorwaarden geldt nadat Opdrachtgever deze bevestigt. Hiermee zijn de voorwaarden ter hand gesteld.

2. Bij onduidelijkheid over de interpretatie van één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden gebeurt uitleg steeds in de geest van deze bepalingen. Doet zich tussen beide partijen een situatie voor waarin deze voorwaarden niet voorzien, dan moet de situatie worden beoordeeld in voornoemde geest.

3. Bij nietigverklaring per bepaling in deze voorwaarden, of als een specifieke bepaling vernietigd kon of moest worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Partijen formuleren in dat geval in onderling overleg een vervangende bepaling met eenzelfde teneur als de nietigverklaarde of vernietigde bepaling.

4. Vereist Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden door Opdrachtgever, dan betekent dit niet dat ze niet gelden of dat Opdrachtnemer recht verliest om naleving van deze voorwaarden te verlangen.

5. Deze voorwaarden gelden tevens voor diensten van derden door Opdrachtnemer als noodzakelijk bevonden bij een goede uitvoering van de overeenkomst met Opdrachtgever.

6. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever wijst Opdrachtnemer bij een overeenkomst tussen beide partijen uitdrukkelijk van de hand.

Kwaliteit

7. Opdrachtnemer verplicht zich tot goed werk leveren aan Opdrachtgever in overeenstemming met de geldende professionele normen en met de briefing. Tekst zal geschreven zijn in goed Nederlands. Opdrachtnemer hanteert hierbij de Dikke Van Dale, Jan Renkema’s Schrijfwijzer en de spelling volgens het Groene Boekje.

Geheimhouding

8. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van gegevens van Opdrachtgever waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Dit strekt zich uit tot na de opdracht.

Levering en eenmalige herziening

9. Bevat de levering een tekst, dan zal de opdrachtbevestiging of offerte betrekking hebben op eenmaal een herziening na overleg met Opdrachtgever. Indien deze niet binnen een week hiertoe besluit en/of enige andere vorm van tegenbericht hierover geeft, dan is er sprake van levering. Opdrachtnemer heeft vanaf dan het recht over te gaan tot facturering en Opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid dat betrokken tekst eventuele onjuistheden of onzorgvuldigheden bevat. Meer herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de geoffreerde prijs inbegrepen en worden apart in rekening gebracht.

Tussentijdse wijziging van de opdracht

10. Wordt een opdracht na verstrekking van de opdrachtbevestiging gewijzigd, dan is er sprake van een aanvullende opdracht, die Opdrachtnemer apart offreert. Hij is niet verplicht om met wijziging of aanvulling akkoord te gaan. Wenst hij hieraan niet te voldoen, dan heeft hij toch recht op betaling van al uitgevoerde werkzaamheden. Gaat hij akkoord met wijziging of aanvulling, dan is hiervan sprake na zijn schriftelijke bevestiging. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden.

11. Wordt de opdracht als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij Opdrachtgever gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is Opdrachtnemer niet verplicht teksten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

12. In geval van overmacht bij Opdrachtnemer zal deze daarvan onverwijld mededeling (laten) doen aan Opdrachtgever, die na ontvangst van deze mededeling acht dagen het recht heeft de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Opdrachtnemer af te nemen en hem uitgevoerd gedeelte van de opdracht te vergoeden.

Offerte en offertekosten

13. Aan een oriënterend gesprek zijn (het eerste uur) geen kosten verbonden. Als het eerste gesprek verder gaat dan een presentatie van Opdrachtnemer en een kennismaking met het gevraagde werk, bijvoorbeeld omdat de presentatie overgaat in een werkbespreking en al direct wordt ingegaan op mogelijke oplossingen, dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Wenst Opdrachtgever een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het gebruikelijke standaard uurtarief.

14. Een offerte geldt voor één maand en is in principe vrijblijvend, ook een in competitie uitgebrachte offerte. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden. Opdrachtnemer mag de kosten van omvangrijke offertes in rekening brengen. Opdrachtgever mag dan de daarin vervatte voorstellen gebruiken, ook als hij ze door een ander laat uitvoeren. In alle andere gevallen zijn geleverde voorstellen eigendom van Opdrachtnemer en zijn ze tegen onrechtmatig gebruik beschermd op grond van artikel 621, Boek 6 van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.

15. Een door Opdrachtgever ondertekende offerte verandert in een opdracht en hiermee heeft hij de hem ter hand gestelde voorwaarden geaccepteerd. Heeft Opdrachtnemer deze ontvangen en de opdrachtbevestiging verstuurd, dan staat de overeenkomst vast en kan Opdrachtgever de opdracht niet annuleren zonder betaling aan Opdrachtnemer voor reeds gewerkte tijd. De voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachtbevestigingen, offertes, overeenkomsten en facturen van Opdrachtnemer.

16. Opdrachtgever staat in voor juistheid en volledigheid van verstrekte informatie waarop Opdrachtnemer een opdrachtbevestiging of offerte baseert. Blijkt dat Opdrachtgever van voornoemde informatie afwijkt, dan is Opdrachtnemer nergens aan gebonden en mag hij de opdrachtbevestiging of offerte aanpassen.

17. Gedane opdrachtbevestigingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Opdrachtgever heeft geen recht bij nieuwe opdrachten terug te verwijzen naar verleden opdrachtbevestigingen of offertes noch overeenkomsten.

18. Als Opdrachtgever een laatst afgegeven opdrachtbevestiging of offerte aanvaardt, dan heeft Opdrachtnemer het recht dit aanbod binnen zes werkdagen na de aanvaarding te herroepen.

19. Opdrachtnemer is niet gebonden aan opdrachtbevestigingen of offertes indien Opdrachtgever kan begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

20. Opdrachtnemer doet zijn best in een opdrachtbevestiging of offerte genoemde levertijden na te komen, maar ze blijven indicatief. Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding bij overschrijding.

Opdracht en opdrachtbevestiging

21. In de opdrachtbevestiging of offerte wordt de opdracht kort omschreven en wordt duidelijk aangegeven:

 • Beschrijving van de tekstomvang;
 • Wensen van de Opdrachtgever;
 • Hoe hij tekst aanlevert;
 • Wat hij met betrokken tekst voor heeft, doelgroep;
 • Wie de opdracht accordeert, voor welke datum en wie de opdracht betaalt;
 • Prijsindicatie plus eventueel bijkomende kosten;
 • Inbreng Opdrachtgever: welke relevante materialen en gegevens hij voor de opdracht aanlevert en binnen welke termijn;
 • Uiterste datum voor wanneer Opdrachtnemer de opdracht afgewerkt aanlevert;
 • Uiterste datum voor een eenmalige herziening van betrokken tekst;
 • Dat nacalculatie kan volgen;
 • Overige eventuele bijkomende werkzaamheden, al dan niet van derden waarmee Opdrachtnemer samenwerkt, en dan kort vermeld, zoals: eindredactie, administratieve ondersteuning waaronder typewerk, correctie zet- en/of drukproeven, verzorging illustraties en/of fotografie, vormgeving, begeleiding druk en afwerking, vertalingen.

22. Opdrachtnemer voert opdrachten geheel naar beste weten en eigen inzichten uit. Opdrachtgever heeft niet het recht dit te bepalen en de dienst uit te maken.

Kostensoorten

23. In de opdrachtbevestiging of offerte en de factuur kan onderscheid worden gemaakt tussen honorariumkosten, bureaukosten (en andere directe kosten) en kosten van derden.

Betaling

24a. De betalingstermijn per factuur is strikt: binnen dertig dagen na factuurdatum. Bij langdurige en/of omvangrijke opdrachten kan Opdrachtnemer betaling in termijnen verlangen. Bij betalingen later dan twee maanden na de factuurdatum is ook de wettelijke rente verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt.

24b. Aanvullend op 24a voor bedrijven. Zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, gemaakt door te late betalingen, zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €40,- en bedragen maximaal €6.775,-. De hoogte wordt berekend op basis van de openstaande hoofdsom (zonder rente): 15% over de eerste €2.500,-, 10% over de volgende €2.500,-, 5% over de volgende €5.000,-, 1% over de volgende €190.000,- en 0,5% over bedragen daarboven.

24c. Aanvullend op 24a voor de consument/particulier. Bij wanbetaling ontvangt deze van Opdrachtnemer een aanmaningsbrief met daarin een betalingstermijn van veertien dagen om de openstaande vordering alsnog te voldoen. Indien in deze aanmaningsbrief de aanspraak en hoogte van de buitengerechtelijke kosten worden opgenomen, zijn ook deze opeisbaar indien de consument/particulier niet binnen voornoemde betalingstermijn betaalt.

25. Bij grote(re) opdrachten en wie voor het eerst klant is, mag Opdrachtnemer een aanbetaling rekenen. Het restbedrag wordt dan gefactureerd na oplevering van de afgewerkte opdracht. Op maandelijks terugkerende klussen volgen maandelijks facturen. Duren klussen langer dan een maand, dan volgen maandelijks facturen voor de tot dan toe gewerkte tijd.

26. Verandert er iets aan een opdracht, dan kan het zijn dat Opdrachtgever extra facturen krijgt. Dit is mogelijk bij meerprijzen. Of wanneer Opdrachtnemer de verandering als een nieuwe opdracht beschouwt.

27. Opdrachtnemer raamt het totaalbedrag van de offerte zo secuur mogelijk, zo dat dit het factuurbedrag wordt. Echter bij een naar zijn inzicht te groot verschil past hij nacalculatie toe. Dit verschil betekent dat Opdrachtgever meer of minder betaalt. Bij meer zal het verschil nooit onredelijk groot zijn.

28. Bij grote of terugkerende opdrachten, dit naar inzicht van Opdrachtnemer, kan het zijn dat Opdrachtgever een reductietarief toegekend krijgt.

29. Het is Opdrachtnemer toegestaan facturen per e-mail te versturen en/of facturen via een online facturatieprogramma met Opdrachtgever te regelen.

30. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht is Opdrachtgever/zijn Opdrachtgevers voor de factuur hoofdelijk aansprakelijk.

31. Een klacht over de factuur schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

32. Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij Opdrachtnemer.

Vrijwaring

33. Opdrachtgever heeft als inhoudelijk deskundige de plicht aangeleverde teksten te controleren op onjuistheden en onzorgvuldigheden en aanvaardt de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid. Hij vrijwaart Opdrachtnemer tegen elke aansprakelijkheid op grond van de wetgeving.

34. Opdrachtgever staat ervoor in dat aangeleverde teksten vrij zijn van auteursrechten en hij vrijwaart Opdrachtnemer daarvoor.

Aansprakelijkheid

35. Mocht Opdrachtnemer rechtstreeks aansprakelijk zijn voor schade, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag van de opdracht. Daarboven kan Opdrachtgever hem niet aansprakelijk stellen.

36. Opdrachtgever is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gemiste winst/besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, materiële schade, kortom schade-aanspraken van derden aangaande de feitelijke opdracht. Voor gevolgschade stelt hij zich niet aansprakelijk, behalve bij opzet of grove nalatigheid.

37. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor ontstane schade doordat hij uitging van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

38. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade door hem, zijn personeel of door hem gebruikte zaken veroorzaakt aan Opdrachtnemer.

Totstandkoming overeenkomst

39. Een overeenkomst komt tot stand zodra Opdrachtgever de offerte of opdrachtbevestiging ondertekent retourneert en Opdrachtnemer deze aanvaardt. Ook is er sprake van een overeenkomst indien Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever aan de opdracht begint.

40. De schriftelijke (per e-mail), ondertekende opdrachtbevestiging of offerte bepaalt de inhoud en de omvang van de overeenkomst.

41. Mondelinge overeenkomsten en afspraken zijn pas van kracht nadat Opdrachtnemer ze schriftelijk bevestigde. Hij hoeft hieraan anders niet mee te werken.

42. Opdrachtnemer is altijd gerechtigd om een overeenkomst zonder opgave van redenen te weigeren.

43. Als Opdrachtnemer blijkt dat een overeenkomst in strijd is met brancheregels, voorschriften, beleid, technologie, of wat ook verder, dan is hij gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.

44. Alle gegevens, rapportages, overzichten, adviezen, materialen en bescheiden maken deel uit van de overeenkomst, tenzij anders overeengekomen.

Opschorting, ontbinding en beëindiging overeenkomst

45. Bij een overeenkomst mag de ene partij de uitvoering van zijn verplichtingen opschorten (rekken of uitstellen) zolang de andere partij zijn verplichtingen niet eerst nakomt. Voldoet Opdrachtgever bijvoorbeeld niet aan een betalingsverplichting, of voert Opdrachtnemer de afgesproken opdracht volgens de overeenkomst niet uit zonder hiervoor een rechtmatige reden te hebben, dan zijn beide partijen ieder voor zich gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat wordt voldaan aan de verplichtingen, mits tussen vordering en overeenkomst voldoende samenhang bestaat om opschorting te rechtvaardigen. Zo’n samenhang kan onder meer worden aangenomen ingeval de overeenkomsten over en weer voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar deden.

46. Volhardt Opdrachtgever in zijn houding tegenover Opdrachtnemer aangaande het in artikel 45 genoemde, dan kan Opdrachtnemer de overeenkomst ontbinden en vervalt zijn verplichting samen met die van Opdrachtgever.

47. Volgens de onzekerheidsexceptie mag Opdrachtnemer de overeenkomst zonder meer ontbinden als hij daartoe gerede aanleiding heeft. Bijvoorbeeld als hij achterhaalt dat Opdrachtgever een slechte reputatie heeft als het op betalen aankomt en/of anderszins zijn verplichtingen niet nakomt. Opdrachtnemer is dan bij voorbaat ontslagen van zijn verplichtingen die aan een overeenkomst verbonden zijn en hoeft niet aan een opdracht te beginnen noch deze te vervolgen als hij er al aan was begonnen. Hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

48. Komt een van beide partijen te overlijden, dan is de overeenkomst nietig.

Auteursrechten

49. Opdrachtnemer van teksten en andere werken in de zin van de Auteurswet draagt bij levering slechts het eenmalig publicatierecht over en wel uitsluitend voor het overeengekomen gebruik. Over ieder ander gebruik moet een aanvullende overeenkomst gesloten worden.

50. Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij de opdrachtverlening ter kennis van Opdrachtnemer worden gebracht en door hem worden aanvaard. Dat naamsvermelding in zekere omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar. Opdrachtnemer kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.

51. Bij ingrijpende wijziging van geleverde tekst die niet de goedkeuring van de auteur krijgt, kan Opdrachtnemer op grond van de Auteurswet gebruik van zijn tekst verbieden. In dat geval is Opdrachtgever verplicht tot het tot dan verrichte werk betalen. Leidt deze situatie tot tussentijds de overeenkomst beëindigen, dan is hij verplicht tot een schadevergoeding aan Opdrachtnemer voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

52. De bepalingen van artikel 49 en 50 hebben ook betrekking op teksten die Opdrachtnemer van derden betrekt. Hij garandeert daarbij Opdrachtgever dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Eigendomsvoorbehoud

53. Het eigendom van geleverde teksten door Opdrachtnemer gaat pas over op Opdrachtgever zodra deze aan zijn verplichtingen heeft voldaan, onder andere betaling van de factuur. Zolang Opdrachtgever zijn verplichtingen verzaakt, blijft Opdrachtnemer eigenaar van geleverde teksten. Dit is het zogenaamde ‘eerste gebruiksrecht’.

Overmacht

54. Van overmacht is sprake wanneer de schuldenaar een tekortkoming niet toe te rekenen valt, noch dat deze voor zijn risico behoort te blijven. Schuldeiser kan dan geen nakoming vorderen van de schuldenaar, noch heeft deze recht op enige schadevergoeding. Overmacht is een rechtmatige grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Geschillen

55a. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen proberen deze in eerste instantie op te lossen via schikking.

55b. Aanvullend op 55a voor bedrijven. Indien dit onmogelijk gebleken is, beslecht de bevoegde rechter in Opdrachtnemers arrondissement een geschil.

55c. Aanvullend op 55a voor consumenten/particulieren. Indien dit onmogelijk gebleken is, beslecht de bevoegde rechter in Opdrachtgevers arrondissement een geschil.

download pdf